Přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Sokolov

 
Snahou a cílem všech zaměstnanců nemocnice Sokolov je spokojený pacient. Pokud i přesto nejste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí nebo chcete upozornit na konkrétní nedostatky související se zdravotními službami, můžete podat stížnost.

Kdo může podat stížnost?

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem při doložení písemné plné moci. 
 „Osoba blízká“ znamená podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příbuzný v řadě přímé (potomci a předkové), sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Osoby jiné než pacient, které jsou oprávněny podat stížnost, musí svůj vztah k pacientovi a příslušné okolnosti věrohodně prokázat.

Osoba zmocněná pacientem k podání stížnosti předloží originál písemné plné moci, podpis pacienta nemusí být úředně ověřený. Plná moc nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud podpis na zmocnění není ověřen, zasílá se zpráva o vyřízení stížnosti z důvodu ochrany citlivých osobních údajů přímo pacientovi, nikoliv osobě zmocněné. Osobě zmocněné bez ověřeného podpisu pacienta nepřísluší ani právo nahlížet do stížnostního spisu.

Co musí stížnost obsahovat?

Stížnost musí obsahovat následující údaje:
 • kdo ji podává a čeho se týká,
 • v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště a podpis,
 • v případě právnické osoby název, sídlo, IČO a označení a podpis statutárního orgánu,
 • uvedení, čeho se stěžovatel domáhá,
 • originál písemné plné moci zástupce, který podává stížnost jménem jiné osoby,
 • doručovací adresu stěžovatele, a to i v případě elektronicky podané stížnosti, příp. další kontakt na stěžovatele (telefon, elektronická adresa).
Pokud stížnost nemá tyto náležitosti, není srozumitelná nebo je nečitelná nebo je k jejímu vyřešení třeba doplnit údaje, bude stěžovatel vyzván k jejímu doplnění s určením přiměřené lhůty. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, nebude stížnost řešena.

Jak stížnost podat?

 • písemně poštou na adresu: Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 356 01 Sokolov,
 • elektronicky emailem na adresu: vendula.adlofova@nemocnicesokolov.cz
 • přes datovou schránku: yfqu2ax.
 • ústně v sekretariátu ředitelství v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin a mimo pracovní dny a v době od 14:00 do 8:00 hodin na centrálním registru nemocnice – pracovník vaši stížnost do Protokolu o podání stížnosti zaznamená,
 • ústně na pracovišti, kterého se stížnost týká – pokud stížnost nebylo možno uspokojivě vyřešit ústně, vedoucí pracovník daného oddělení vaši stížnost do Protokolu o podání stížnosti zaznamená.
Telefonické stížnosti nejsou přijímány. Stěžovatel bude vyzván k podání stížnosti v ústní nebo písemné formě a upozorněn na skutečnost, že bez podání stížnosti tímto způsobem bude se sdělenými informacemi nakládáno pouze jako s podnětem, který může vést ke zlepšení péče.

Jak probíhá řešení stížností?

Nemocnice je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. O výsledku šetření stížnosti je stěžovatel vyrozuměn písemně.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení není nemocnice Sokolov příslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti musí informovat stěžovatele.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, v případě nemocnice Sokolov je to Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, tel.: 354 222 300.  Stěžovatel zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti ze strany nemocnice.
 

Zákaz návštěv v nemocnici

11.01.2021 - Vážení pacienti, aktuální epidemiologická situace nám ani nyní nedovoluje umožnit návštěvy pacientů na lůžkových odděleních naší nemocnice. ...

Odběrové místo na Covid-19 je na koupališti Michal-Vítkov!

16.12.2020 - Dnešním dnem jsme na našem odběrovém místě v Sokolově zahájili dobrovolné testování občanů České republiky antigeními testy. Zájemci se mohou objednávat prostřednictvím...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET