Přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Sokolov


Snahou a cílem všech zaměstnanců Nemocnice Sokolov (dále jen NS) je spokojený pacient.
Pokud i přesto nejste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí nebo chcete upozornit na konkrétní nedostatky související se zdravotními službami, můžete podat stížnost.
 

Forma podání stížnosti

Stížnost se podává písemně, ústně nebo v elektronické podobě na tyto kontakty:
 
  • dopisem odeslaným na adresu: Nemocnice Sokolov, kancelář ředitele, Slovenská 545,
356 01 Sokolov
  • elektronicky: adlofova@nemosgroup.cz
  • ústně: Nemocnice Sokolov, kancelář ředitele, Slovenská 545, 356 01 Sokolov

 
Místem pro podání stížností je:

  • v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. kancelář ředitele
  • v mimopracovní dny a v době od 15:30 do 7:00 hod. centrální registr nemocnice
 
V případě ústní stížnosti, kterou není možné vyřídit ihned při jejím podání, vyplní zaměstnanec NS tiskopis „Záznam o stížnosti“, který podepíše stěžovatel a přijímající zaměstnanec. Kopie protokolu bude předána stěžovateli, pokud o její vydání požádá.
 

Písemně podaná stížnost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení stěžovatele
  • adresu a vlastnoruční podpis stěžovatele
  • vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti
 
 

Další postup vyřizování stížností

Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní ode dne jejího doručení. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dní s tím, že důvody budou oprávněnému stěžovateli neprodleně sděleny.
O vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě a nabídku k osobnímu jednání.
Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uvedl nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.
U ústní stížnosti, která byla vyřízena ihned při jejím podání, se písemné vyrozumění nevyhotovuje.
Šetření stížnosti se řídí vnitřními předpisy NS.
 
Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může stížnost podat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Tel.: 354 222 300 

Šikovný školák učil děti zdravovědě, chování na silnici i jak se trefit do brány

23.05.2019 - Jak funguje lidské tělo, jak se chovat na silnici, co dělat, aby nevznikl požár a jak se chovat při požáru a také jak trefit pukem bránu či kličkovat s fotbalovým míčem. To...

V ostrovské a sokolovské nemocnici poradili zájemcům, jak si správně umýt ruce

09.05.2019 - Poukázat na nebezpečí přenosu infekcí na vlastních rukou měla za úkol preventivní akce „Mezinárodní den hygieny rukou“, ke které se během úterý opět připojila sokolovská...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2019 NEMOS NET