Přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Sokolov


Snahou a cílem všech zaměstnanců Nemocnice Sokolov (dále jen NS) je spokojený pacient.
Pokud i přesto nejste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí nebo chcete upozornit na konkrétní nedostatky související se zdravotními službami, můžete podat stížnost.
 

Forma podání stížnosti

Stížnost se podává písemně nebo v elektronické podobě na tyto kontakty:
 
  • dopisem odeslaným na adresu: Nemocnice Sokolov, kancelář ředitele, Slovenská 545, 356 01 Sokolov
  • elektronicky: vendula.adlofova@nemocnicesokolov.cz

 
Místem pro podání stížností je:

  • v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod. kancelář ředitele
  • v mimopracovní dny a v době od 15:30 do 7:00 hod. centrální registr nemocnice
 
V případě ústní stížnosti, kterou není možné vyřídit ihned při jejím podání, vyplní zaměstnanec NS tiskopis „Záznam o stížnosti“, který podepíše stěžovatel a přijímající zaměstnanec. Kopie protokolu bude předána stěžovateli, pokud o její vydání požádá.
 

Písemně podaná stížnost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení stěžovatele
  • adresu a vlastnoruční podpis stěžovatele
  • vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti
 
 

Další postup vyřizování stížností

Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní ode dne jejího doručení. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dní s tím, že důvody budou oprávněnému stěžovateli neprodleně sděleny.
O vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě a nabídku k osobnímu jednání.
Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uvedl nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.
U ústní stížnosti, která byla vyřízena ihned při jejím podání, se písemné vyrozumění nevyhotovuje.
Šetření stížnosti se řídí vnitřními předpisy NS.
 
Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může stížnost podat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Tel.: 354 222 300 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

02.07.2020 - ...

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

23.06.2020 - Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET